Trang chủ Doanh nghiệp “Khát xăng”, cửa hàng bán cầm chừng hoặc đóng cửa